Obecní knihovna ve Stružnici

Knihovní řád

Výpůjční řád Místní knihovny ve Stružnici
 
1.      Právo půjčovat si z místní knihovny má každý zapsaný čtenář, který souhlasí s dodržováním tohoto výpůjčního řádu.
2.      Při zápisu předloží občané ČR občanský průkaz, cizinci pak platný doklad k pobytu v ČR. Mládež do 15 let se může stát čtenářem jen s písemným souhlasem rodiče nebo zákonného zástupce. Svým podpisem na přihlášce se čtenář zavazuje plnit ustanovení výpůjčního řádu. Čtenář je povinen ohlásit změnu jména a bydliště.
3.      Počet výpůjček knih, které se absenčně půjčují na jeden čtenářský průkaz, se řídí dle momentálních možností a početního stavu knihovního fondu. Knihu, která je právě půjčena si může čtenář zamluvit. Knihovní jednotky, které nemá knihovna ve svém fondu, lze objednat prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby z jiné knihovny.
4.      Výpůjční lhůta je stanovena na tři měsíce. Knihovna má právo zkrátit výpůjční lhůtu u vybraných titulů. Čtenáři může být výpůjční lhůta prodloužena nejvýše dvakrát, a to v případě, není-li kniha žádána jiným čtenářem. O prodloužení lhůty musí čtenář osobně a včas požádat.
5.      Za překročení uvedené výpůjční lhůty je čtenář povinen knihovně zaplatit poplatek:
I.upomínka   20,-Kč         II.upomínka     50,-Kč          III.upomínka    100,-Kč
6.      Pokud čtenář nevrátí vypůjčené knihy, bude mu možnost dalšího půjčování pozastavena a knihovna může knihy vymáhat právní cestou.
7.      V případě ztráty knihy je čtenář povinen zajistit náhradou výtisk téhož titulu nebo finanční úhradu ve výši dvojnásobku ceny knihy.
8.      Každý čtenář si ve vlastním zájmu prohlédne při půjčování knihu a je-li poškozená, ohlásí to pracovníkovi knihovny, jinak ručí za každé poškození, které bylo zjištěno při odevzdání knih. V případě značného poškození je čtenář povinen uhradit škodu jako při ztrátě knihy.
9.      Osobám, postiženým nakažlivou nemocí nebo v jejichž rodině nakažlivá nemoc vypukla, se knihy nepůjčují. Čtenář je povinen takové onemocnění knihovníkovi oznámit.
10. Používání bezplatného přístupu na internet je na dobu 30 minut.
11. Výpůjční řád je závazný pro čtenáře i Místní knihovnu ve Stružnici.
12. Tento výpůjční řád Místní knihovny ve Stružnici nabývá platnost od 1. 2. 2012
                                                                                 

       Obec Stružnice